Over ons

 

 

 

mainplus organisatie

MainPlus-organisatie

Een passie voor het optimaliseren van onderhoudsprocessen, de menselijke kant van organisaties en het bereiken van klinkende resultaten samen met haar klanten is de kern van MainPlus.

Sinds onze oprichting in 2011 richten we ons op het bieden van maatwerkoplossingen op het vakgebied van vastgoedonderhoud en –beheer. Ondertussen ondersteunen we in Nederland met ruim 50 medewerkers tientallen vastgoedeigenaren en -beheerders, woningcorporaties, VVE’s en schadeverzekeraars met onze dienstverlening. Daarnaast is MainPlus ondertussen ook actief in Engeland, Duitsland en Maleisië.

mainplus kernwaarden

MainPlus Kernwaarden

MainPlus levert diensten onder andere aan organisaties met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is dan ook de leidraad voor ons dagelijks handelen. Vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders kunnen met onze diensten een nog betere prijs-kwaliteitverhouding realiseren in hun bedrijfsvoering. Zo levert MainPlus een belangrijke bijdrage aan betaalbare woningen. Juist voor mensen die financiële ondersteuning nodig hebben maakt dat het verschil.

MainPlus ontzorgt in dagelijks onderhoud. Een voordeel voor vastgoedeigenaren en de bewoners.

De MainPlus kernwaarden: betrokken, prestatiegericht, ondernemend, en samenwerking bepalen onze onafhankelijke manier van denken en handelen, transparantie en integriteit staan daarbij centraal:

 • Betrokken: We benaderen klanten en andere belanghebbenden op open wijze en gaan integer met hen om. Onze houding wordt gekenmerkt door een gevoel van verantwoordelijkheid en met de uitdrukkelijke wil zaken tot een goed einde te brengen, gevoed door respect en betrouwbaarheid.
 • Prestatiegericht: We signaleren kansen, ontwikkelingen, problemen of dringende vragen die direct om actie vragen. We grijpen deze momenten aan om direct in actie te komen indien zich zaken voordoen die daar om vragen. We nemen op basis van eigen afwegingen het initiatief en gaan door tot het resultaat bereikt is: we geven niet op.
 • Ondernemend: We signaleren kansen en mogelijkheden, zijn actief in het creëren van kansen en mogelijkheden en nemen verantwoorde risico’s. We kunnen hierin vernieuwend zijn en kunnen de oplossing buiten de bestaande kaders vinden. Hierbij zijn we vanuit een hoog ambitieniveau geïnspireerd en op eigen kracht op zoek naar mogelijkheden om onszelf, de organisatie en haar dienstverlening te verbeteren.
 • Samenwerking: We werken (mee) aan het tot stand komen van een gezamenlijk resultaat. Smeden daartoe allianties, brengen partijen bij elkaar en maken het eigen belang ondergeschikt aan het gezamenlijk belang. We zijn uitnodigend, gaan op zoek naar partners en willen de verbinding met de andere partij maken. We zijn ons bewust van het eigen handelen en het effect hiervan op de andere partij (intern en extern) en de organisatie.

Hoe geeft MainPlus invulling aan de kernwaarden?

Onze klanten, stakeholders, leveranciers en potentiële collega’s kennen en ervaren MainPlus doordat zij contact met ons hebben. Direct of indirect. In dat contact speelt ons gedrag een belangrijke rol. Met elkaar zorgen we dat onze kernwaarden betekenis krijgen en begrepen worden door onze relaties. Hiermee zijn we ook het verlengstuk van de vastgoedeigenaar namens wie we mogen optreden.

We vinden dat we hetzelfde van onze omgeving mogen verwachten, van iedereen die met ons samenwerkt. Alleen dan kunnen we garanderen dat we ook doen wat we zeggen. En kunnen we zeker zijn van een veilige, prettige werkomgeving.

mainplus klanten

Klanten

MainPlus levert diensten aan vastgoedeigenaren, –beheerders en onderhoudsbedrijven, en heeft een omvangrijk portfolio aan tevreden klanten opgebouwd. Samen met en voor onze klanten bedienen we in totaal meer dan 150.000 woningen. Onze dienstverlening is erop gericht om uw onderhoudsproces (continue) integraal te verbeteren op de onderdelen bewonerstevredenheid, kostenbesparing en kwaliteit in de uitvoering. Ons concept is modulair: samen met onze klanten richten wij onze dienstverlening zo in dat het aansluit op uw behoeftes.

Resultaten:

 • Gemiddelde bewonerstevredenheid: 8.5
 • Kwaliteit in de uitvoering: structureel verlaagde reparatiegraad, meer reparaties in 1 keer goed uitgevoerd (first time fixed) en geborgd in heldere rapportages. Vastgelegd in heldere serviceniveau-overeenkomsten (SLA’s) en dienstverleningsdocumenten.
 • Kostenreductie: > 25%
 • Facturenreductie: > 98%

Bent u benieuwd hoe we dit samen met onze klanten realiseren of wilt u graag een referentiebezoek afleggen bij een van onze klanten? Neem dan gerust contact met ons op.

mainplus innovatie board

MP Innovatie Board

Op donderdag 6 oktober jongstleden organiseerde MainPlus de eerste bijeenkomst van de MP Innovatie Board.

De MP Innovatie Board bestaat uit MainPlus-klanten, partners en externe experts en heeft als doel om middels periodieke sessies nieuwe ideeën door te ontwikkelen tot concrete oplossingen (diensten en producten). De input van de deelnemers is gelegen in kennis en inzichten enerzijds en het toetsen van ontwikkelde oplossingen anderzijds.

De sessie is onder grote belangstelling en met veel enthousiasme ontvangen door een vertegenwoordiging van deelnemende corporaties, commercieel vastgoedeigenaren, een grote schadeverzekeraar en enkele onderhoudsbedrijven.

In een inspirerende sessie zijn de onderwerpen Internet of Things-toepassingen en video-inspecties gericht op het niet-planmatig vastgoedonderhoud nader verkend. Er is hiermee een goede basis gelegd om deze ideeën nader uit te werken om te komen tot een manier waarop vastgoeonderhoud nog effectiever, kosten-efficiënter en vooral klantvriendelijker kan worden uitgevoerd.

In vervolgsessies zal de MP Innovatie Board toewerken naar een concretisering van de oplossingen in de vorm van pilotprojecten.

Meldt u zich hier aan als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in de MP Innovatie Board.

mainplus governance

Governance

Om aantoonbaar in control te zijn hanteert MainPlus een set van maatregelen als onderdeel van de bedrijfsrisico inventarisatie en beheersmaatregelen. De accountant van MainPlus en de accountant van de onderhoudspartners van MainPlus spelen hierin een cruciale rol.

Integriteitscode tussen MainPlus, Opdrachtgever & Onderhoudspartner

 • Medewerkers van MainPlus zijn van onbesproken gedrag: iedere medewerker van MainPlus beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP).
 • Medewerkers van MainPlus gaan geen privé-verplichtingen aan met onderhoudsbedrijven waar MainPlus een zakelijke relatie mee heeft. Aan de accountant van de onderhoudspartners zal eens per jaar ten tijde van de jaarrekening een verklaring hieromtrent gevraagd worden.
 • MainPlus doet op een transparante wijze zaken met haar opdrachtgevers. Er wordt eens per jaar ten tijde van de jaarrekeningwerkzaamheden door de accountant van MainPlus een verklaring gevraagd dat er behalve financiële afspraken die onderdeel uitmaken van de overeenkomst geen betalingsverkeer heeft plaatsvinden tussen het onderhoudsbedrijf en MainPlus en/of gelieerde vennootschappen.
 • De aandeelhouders van MainPlus willen transparant zijn op het betalingsverkeer in de keten. Er wordt eens per jaar ten tijde van de jaarrekeningwerkzaamheden  door de accountant van de holdings van beide aandeelhouders een verklaring gevraagd dat er behoudens de overeengekomen managementvergoeding geen betalingsverkeer heeft plaatsvinden tussen de onderhoudsbedrijven en/of leveranciers van MainPlus en/of gelieerde vennootschappen.
 • MainPlus is een betrouwbare partner. MainPlus geeft ieder kwartaal een verklaring WKA.
 • MainPlus past transparantie toe in het selectieproces van onderhoudspartners dat op verzoek van vastgoedeigenaar wordt uitgevoerd:
  • Wanneer een opdrachtgever MainPlus vraagt om het selectietraject van het onderhoudsbedrijf te begeleiden, gebeurt dit aan de hand van een objectieve RFI- en RFP-procedure.
  • Er is per definitie een vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig tijdens het proces van opstellen van de criteria, de wegingsfactoren en bij het analyseren van de resultaten inclusief het toekennen van de scores.
  • Opdrachtgever bepaalt met welk onderhoudsbedrijf MainPlus de uitvoering van het dagelijks onderhoud vormgeeft.
  • Opdrachtgevers van MainPlus worden in de gelegenheid gesteld om het vastgestelde prijs/materialenboek objectief en extern te laten onderzoeken.

mainplus awards

Awards

Met het onderhoudsketen-ondersteunend ICT-platform MainFlow heeft MainPlus de prestigieuze Dutch Interactive Award (DIA) gewonnen. Deze prijs heeft MainPlus samen met haar softwareontwikkelaar Enrise ontvangen voor de oplossing waarmee vastgoedeigenaren op het dagelijks onderhoud per 1.000 woningen € 100.000 per jaar kunnen besparen.

De jury van vijftien branchedeskundigen waardeerde vooral de compleetheid van het systeem. Het is de combinatie van reparatieverzoeken door huurders via internet in zeven verschillende talen, de iPad-app voor onderhoudsmonteurs die de verzoeken binnen krijgen en de geautomatiseerde planning- en beheersoftware voor de binnendienst die resulteren in de hoogste score binnen de categorie. Van de eerste reparatiemelding tot aan planning en facturatie is het geautomatiseerde proces van MainFlow het antwoord waarop de vastgoed- en onderhoudsbranche lang heeft gewacht.

mainplus certificeringen

Certificering

MainPlus behaalt certificering ISAE3402


Bij uitbesteding van het onderhoud ontstaat de vraag hoe deze uitbesteding beheerst wordt: op welke wijze gaat de serviceorganisatie om met security? Wie heeft er toegang tot uw informatie? Zijn er voldoende maatregelen om fraude te voorkomen? De International Standard of Assurance Engagements ISAE3402 is een internationaal erkende standaard in de sector van vermogensbeheer en pensioenuitvoering. Op 3 augustus heeft MainPlus de certificering ISAE3402 verkregen uit handen van de stichting Corporate Governance. Een mijlpaal in onze dienstverlening, omdat deze certificering de standaard is geworden voor woningcorporaties, commerciële vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders om het onderhoud uit te besteden. Certificering volgens die standaard betekent opdrachtgevers die hun vastgoedbeheer aan MainPlus hebben uitbesteed niet alleen een zekere kwaliteitswaarborg hebben, maar ook een bevestiging dat alle processen gestructureerd plaatsvinden met systematische monitoring en terugkoppeling.

Auditeerbare processtappen

MainPlus hecht veel waarde aan een transparant en auditeerbaar proces. Om aantoonbaar in control te zijn hanteert MainPlus een set van maatregelen als onderdeel van de bedrijfsrisico inventarisatie en beheersmaatregelen. De accountant van MainPlus en de accountant van de onderhoudspartners van MainPlus spelen hierin een cruciale rol. In dat kader wordt een governance code gehanteerd.
De ISAE-certificering is hier een logisch vervolg op. Centraal hierbij staat dat onze opdrachtgever maximaal in control is: vanaf het selectieproces tot en met het feitelijke beheer, monitoring en rapportage.

Bevestiging van gemaakte afspraken met opdrachtgevers

De ISAE 3402-certificering bevestigt dat het risicoproces binnen MainPlus en de systematiek met betrekking tot de interne controle op een juiste wijze is vormgegeven. MainPlus past gedetailleerde interne beheersingsmaatregelen toe op onze dienstverlening. Daarnaast verzekert het certificaat dat de beheersmaatregelen adequaat zijn en dat de uitvoering van deze beheersmaatregelen periodiek conform certificatievoorwaarden wordt getoetst. Het is daarmee een externe en onafhankelijke derdenverklaring waarin een externe accountant vaststelt dat MainPlus als uitvoerende partij ‘in control’ is, de interne controle van de processen op orde heeft en adequaat uitvoert en dat de financiële rapportages betrouwbaar zijn.

Het behalen van het certificaat is daarmee voor onze opdrachtgevers een bevestiging dat wij ‘in control zijn’ en voldoen aan de standaard die van toepassing is op het uitbesteden van onderhoud. Wij zijn er trots op dat wij dit certificaat hebben behaald!

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via 088 - 011 70 00 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


MainPlus gecertificeerd door Mendix!


MainPlus doet er alles aan om het proces van onderhoud verder te optimaliseren door gebruik te maken van innovatieve software oplossingen. Daarbij is een strategische keuze gemaakt voor het Mendix-platform waarmee het onderhoudsproces van intake tot financiële afwikkeling wordt ondersteund. Het pakket MainFlow 3.0 is volledig in eigen beheer ontwikkeld in het Mendix-platform en inmiddels voor een aantal klanten in gebruik genomen. Om snel in te kunnen spelen op veranderende eisen zijn MainPlus-consultants opgeleid en door Mendix gecertificeerd als Mendix Rapid Developer. Met deze certificering is MainPlus in staat om sneller te reageren op wensen vanuit de praktijk en MainFlow door te ontwikkelen zodat het klantproces nog beter ondersteunt wordt.